Notícies

Informació pública PE de Peguera

29-03-2012

Es sotmet al tràmit d’informació pública, per un termini de quaranta –cinc dies, elText Refós del Pla especial urbanístic de l’indret de Peguera .

ANUNCI

L’Ajuntament de Fígols, en sessió plenària ordinària del Consell Obert, celebrada el dia 18 de març de 2012, ha acordat verificar el Text Refós del Pla especial urbanístic de l’indret de Peguera, al terme municipal de Fígols.

De conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, (i de conformitat amb el que disposi la Llei 3/2012, de 22 de febrer), i l’article 115 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es sotmet l’esmentat Text Refós del Pla especial urbanístic de l’indret de Peguera al tràmit d’informació pública, per un termini de quaranta –cinc dies, a comptar des de l’última publicació del present edicte al BOPB, al DOGC, al Diari Regió7, al taulell d’edictes municipal i a la pàgina web municipal, als efectes d’examen i presentació d’al•legacions o reclamacions, en el seu cas.

Aquest expedient es pot consultar a la secretaria de l’Ajuntament de Fígols, els dijous de 9:00 a 13:00 hores.

L’Alcalde.
Josep Guixé i Sancliments.
Fígols, 19 de març de 2012.
 

>> Documents Relacionats:
Document (PDF 334kB)
Ajuntament Figols
Ajuntament de Fígols
CIF: P0807900F Pl. Església, s/n. | 08698 - Fígols
Tel. 938 248 052 Fax 938 248 052 figols@diba.cat
Amb la col-laboració de