Procés selectiu 01/21 per a la cobertura/provisió d’una plaça de la categoria d'administratiu/iva

ANUNCI de convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu 01/21 per a la cobertura/provisió de manera definitiva (règim funcionarial) d’una plaça de la categoria d'administratiu/iva de la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Fígols adscrita als serveis de secretaria de l’Ajuntament de Fígols, enquadrada en l’escala d’administració general, sotsescala administratiu/va, grup de classificació C, grup de titulació C1, per ocupar el lloc de treball de direcció de la unitat administrativa, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021, i que consta com a vacant a la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure, i constitució de borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants.

Darrera actualització: 7.01.2022 | 17:00